අහිමි ඔබ


\මේ හිත ඔබ වෙනුවෙන්/
හඩන තරම නොදන්නා
නිසාද මේ තරම් 
ඔබ මට නපුරු උනේ0 ඔබේ අදහස් මෙතන කොටන්න:

Post a Comment

 
ඕන දෙයක් ඕන වෙලාවක © 2010-2013