දිලුම් අයියේ ඔබට නිවන් සුව !!*  කිසිදා හමු නොවූ, *


            *    කිසිදාක වචනයකින් හෝ දොඩමළු නොවූ, *


      *       එහෙත් සයිබර් අවකාශයේ සයිබර් සගයෙකු වූ  *


* දිලුම් අයියේ ඔබට නිවන් සුව !! *
0 ඔබේ අදහස් මෙතන කොටන්න:

Post a Comment

 
ඕන දෙයක් ඕන වෙලාවක © 2010-2013